گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

اوراق دارای بیشترین بازده: همچنان اوراق مشارکت شهرداریها، بیشترین بازده را از میان اوراق بدهی دارند. این اوراق به سبب ریسک بالای نکول با افزیش بازده مواجه شده اند. اوارق دارای بیشترین بازده در امروز برابر است با: بازار اسناد خزانه اسلامی: در بازار امروز نرخ های اسناد خزانه کمی کاهش داشته اند. همچنین عضو […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

اوراق بدهی دارای بیشترین بازده: ما در ساتما برای مقایسه بازده اوراق بدهی از میان کل اوراق، اوراقی که تا نهایت یک هفته گذشته معامله شده باشند را انتخاب می کنیم. بازدهی این اوراق با استفاده از قیمت پایانی آخرین روزی که مورد معامله قرار گرفته اند محاسبه می شود. نهایتاً ۶عدد از اوارقی که […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

 اوراق بدهی دارای بیشترین بازده: در میان اوراق بدهی طبق معاملات امروز بورس و فرابورس، اوراق مشارکت مصفها۹۷۱۲ و صکوک صایتل بیشترین بازده را داشته اند. از این دو، مصفها۹۷۱۲ دیروز، و صایتل امروز برای آخرین بار مورد معامله قرار گرفته اند. پس از این دو اسناد خزانه سخاب۴ بیشترین بازده را داشته است که […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

اوراق بدهی دارای بیشترین بازده: در میان اوراق بدهی در پایان معاملات امروز، بیشترین بازده به تهران۸۱۱ رسید. آخرین معامله این اوراق مربوط به چهارشنبه گذشته است که بازده این اوراق با قیمت آن روز به ۲۸٫۲۹ درصد میرسد. جدول زیر، اطلاعات اوراق دارای بیشترین بازده را نشان می دهد: در جدول بالا اوراق تهران۸۱۱ […]